مدل هوش هیجانی بار- آن

Posted on

مدل هوش هیجانی بار- آن

یکی دیگر از نظریه پردازان مدل مختلط هوش هیجانی بار- آن (1997) است که مئلی از توانشهای هیجانی را ارائه داده است. این مدل پنج حیطه از مهارت ها و توانایی ها را در بر می گیرد.

1-مهارت های درون فردی که خودآگاهی یجنی (بازشناسی و فهم احساسات خود) جرأت ابراز احساسات، عقاید تفکرات و دفاع از حقوق شخصیتی به شیوه ای سازنده خود تنظیمی (آگاهی فهم و پذیرش و اقدام به خویشتن) خود شکوفایی و تحقق بخشیدن به استعدادهای بلقوه خویشتن است و استقلال (خود فرمانی، خود کنترلی در تفکر و عمل شخصیتی و رهایی از وابستگی هیجانی ) را در بر می گیرد.

2-مهارت میان فردی که شامل روابط میان فردی- آگاهی- فهم و ادراک احساسات دیگران و ایجاد و حفظ روابط رضایت بخشی و دو جانبه که به صورت نزدیکی هیجانی و وابستگی شخص می شود. تعهد اجتماعی (عضو مؤثر سازنده گروه اجتماعی خود بودن، نشان دادن خود به عنوان یک شریک خوب و همدلی است.

3.سازگاری: شامل مسئله گشایی و تشخیص و تعریف مسائل همچنین ایجاد راهکارهای مؤثر (ارزیابی)

مطابقت میان آنچه به طور ذهنی و آنچه به طور غیر تجزیه می شود انعطاف پذیری تنظیم هیجان در تفکر در رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط می‌باشد.

4.کنترل استرس که توانای تحمل استرس (مقاومت در برابر وقایع نامطلوب و موقعیت‌های استرس زا کنترل تکانه ها و ایستادگی در برابر تکانه ها را شامل می شود.

5-خلق عمومی که شامل شادی و احساس رضایت از زندگی خویشتن شاد کردن خود و دیگران خوش بینی نگاه به جنبه های روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت حتی در مواجه با ناملایمات است.