شرایط یادگیری عاملی مؤثرو تعیین کننده در یادگیری

Posted on
دانلود پایان نامه

شرایط یادگیری :

شرایط یادگیری عاملی مؤثرو تعیین کننده :‌ اگر چه تأثیر متغیرهای مربوط به پیشینه خانواده و وضعیت اقتصادی، اجتماعی در مورد تمامی مواد درسی یکسان است اما تأثیر شرایط مدرسه ای بر یادگیری در مورد موضوعهای مختلف درسی متفاوت است. مقدار تأثیر شرایط یادگیری مدرسه ای، در بعضی از مواد درسی مساوی یا بزرگ تر از تأثیر شرایط محیط خانواده است. ملاحظات مربوط به اثر بخشی کوششهای آموزشی و تساوی فرصتها در آموزش ما را بر آن می‌دارد که شرایط یادیگری مدرسه ای در هر کشور با هم بهبود یابد و هم در سطح جامعه همسان گردد. به نحوی که کیفیت یادگیری درتمامی‌سطوح و همه ی مواد درسی و برای کلیه ی دانش‌آموزان افزایش یابد و همه‌ی اقشار دانش‌آموزی در هر زمینه ای از فرصتهای برابر برای یادگیری در مدرسه بهره گیرند. وقوع یادگیری از تفاوت موجود در عملکرد انسان در قبل و بعد از قرار گرفتن در یک موقعیت یادگیری استنباط می‌شود. توانایی انجام عملکرد پیش از یادگیری و توانایی موجود و پس از یادگیری باید به حساب آورده شود. یک مجموعه از عوامل که به یادگیری کمک می‌کنند تواناییهاییی هستند که پیش از شروع هر یک یادگیری جدید در فرد موجودند. تواناییهای آموخته شده ی قبلی شرایط درونی لازم را برای یادگیری تشکیل می‌دهند. این شرایط درونی بوسیله ی مجموعه ای از فرایندهای تبدیل مؤثر واقع می افتد.

دومین دسته از عمده شرایط یادگیری نسبت به یاد گیرنده بیرونی است. یادگیری هر نوع توانایی جدید از نقطه ی متفاوتی از یادگیری قبلی شروع می‌شود و احتمالاٌ به موقعیت بیرونی نیز نیاز دارد. الگوهای سودمند یادگیری بوسیله ی همین توصیفهای شرایط یادگیری مشخص می‌شده اند. گانیه متغیرهای عمده یادگیری و نحوه ی سازمان‌دهی آموزش برای استفاده از این متغیرها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار داده است. تصویر او در باره تنوع فرصت یادگیری ما را برای دسته بندی و مشخص ساختن هدفهای یادگیری و رابط بین انواع مختلف عملکرد ها توانمند می‌سازد گانیه 6 گونه عملکرد را که می‌توانند نتیجه ی یادگیری باشند این چنین                می‌گوید : 1- پاسخدهی مشخص. 2- زنجیره. 3- تمیز چند گانه. 4- دسته بندی.               5- کاربرد قاعده. 6- مشکل گشایی.

  تشریح مدل آموزش محصول محور از دیدگاه روانشناسی