شخصیت خود را چگونه بسنجیم؟

Posted on

روش های سنجش شخصیت:

بشر از دیرباز کوشش داشته است شخصیت افراد دیگر را بسنجد.هدف غالب طبقه بندی ها و تیپ بندی های شخصیتی نی همین اندازه گیری و سنج شخصیت بوده است.در حال حاضر، دو گروه روش های سنجش شخصیت وجود دارند: یک گروه به سنجش خصیصه های شخصیتی می پردازند این گروه که به روش های عینی معروف اند شامل انواع آزمون های شخصیتی، پرسشنامه و فن کالیفرنیا، پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی میندسوتا(mmpi).استفاده از مصاحبات بالینی نیز در غالب برنامه ی شخصیت سنجی مرسوم است.برای جلوگیری از اشکالات مصاحبه ها، مثلا عکس العمل پاسخ دادن آزمودنی ها، تدبیری اندیشیده شده است که از آن جمله می توان از قرار دادن تعدادی سوال های مچ گیر در سوال های مصاحبه نام برد.هم چنین روانکاوان در سنجش خود از روش تداعی آزاد استفاده می کنند که نوعی مصاحبه بدون ساخت محسوب می شود.

روش های فرافکن بر مبنای این طرز فکر ساخته شده اند که ما به طور غیر مستقم شخصت و ماهیت درونی خود را در استان ها و تعبیر و تفسیرهای خود از پدیده ها منعکس می کنیم.

روش های فرافکن بر مبنای این طرز فکر ساخته شده اند که ما به طور غیر مستقم شخصیت و ماهیت دورنی خود را در داستان ها و تعبیر و تفسیرهای خود از پدیده ها منعکس کنیم.معروفترین روش های فرافکن عبارتند از آزمون لکه های جوهر معروف به آزمون رورشاخ و آزمون اندریافت موضوع  (TAT) که تصاویری را به آزمودنی نشان می دهند و از او می خواهند بگوید که درتصاویر چه می بیند (آزمون رور شاخ) یا داستان تصویر را توضیح  دهد (آزمون tat ).علاوه بر این ها می توان از آزمون نقاشی آدمک و آزمون های طرح های دیداری حرکتی وبندر نام برد که در سا های اخیر استفاده از آن ها رایج شده است.