سبک های دلبستگی

دانلود پایان نامه

سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی
آزمون
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
رگرسیون
۳۵۷/۹
۲
۳۱/۱۶
*۸۷/۵

۰۰۰/۰
باقی مانده
۳۸۸/۲۵
۹۷
۷۷/۲

کل
۷۴۵/۳۴
۹۹

*۰۵/ ۰ P?
بررسی جدول (۴-۱۵)نشان می دهد که مقدار F (87/5) به لحاظ آماری معنادار است که این امر بیانگر این است که ابعاد سبک های دلبستگی تبیین معناداری از صمیمیت زناشویی دارند.
در جدول (۴-۱۶) سهم هریک از ابعاد سبک های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی و همچنین معناداری آن را گزارش کرده است.

جدول ۴-۱۶: ضرایب رگرسیون ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی
آزمون
ضرایب استاندارد
t
Sig.

B
?

سبک دلبستگی اجتنابی
۱۱۱/۰-
۱۳۳/۰-
۹۲۲/۰-
۲۱۶/۰
سبک دلبستگی اضطرابی
۰۷۱/۰-
۰۹۶/۰-
۳۸۲/۰-
۶۴۸/۰
*۰۵/ ۰ P?
جدول (۴-۱۶) نشان می دهد که با وجود اینکه ابعاد سبک های دلبستگی با همدیگر تبین معناداری (۲۰/۰=R^2) از صمیمیت زناشویی را نشان می دهند اما در مقام بررسی هر دو بعد به لحاظ آماری معنی‌دار نیستند.

  های غیر دولتی

دیدگاهتان را بنویسید